معرفی روش ها و ترفند های پیدا کردن و استخدام شدن در شغل دلخواه کارجویان – طبق تحقیفات صورت گرفته رضایت از شغل تاثیر بسیار زیادی در روحیه و افزایش میزان همکاری کارجویا در یک سازمان دارد و هرچه این میزان از رضایت از شغل بیشتر باشد استخدام موف تری کارجویان خواهند داشت .