معرفی و آشنایی با شغل های مناسب خانم ها برای انتخاب و شناخت شغل های موجود در بازارکار ایران و معرفی استخدام های موجود.