درباره‌ی من

کاردان‌دامپزشک‌

سوابق شغلی

پرنازطلایی - واکسیناتور

  • از سال 1389 تا سال 1398

خوداشقالی - تلقیح‌مصنوعی‌دام

  • از سال 1383 تا سال 1388

کمیته‌امداد - بازرس‌طرح‌های‌دامپروری

  • از سال 1385 تا سال 1388

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی دامپزشکی (دامپزشکی)

  • گرمسار
  • فارغ التحصیل