سوابق شغلی

توان احداث نیرو سپاهان - سرپرست کانکت

  • از سال 1399 تا سال 1399

7ماه کار بدون حقوق

همگام خودرو اسیا - پرسکار

  • از سال 1399

پخش باران - سرپرست فروش و توزیع

  • از سال 1397 تا سال 1399

کمبود حقوق

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی