درباره‌ی من

من22 سال سابقه ی انبار داری دارم
که 17سال در شرکت بهداشتی داروگر
3سال سرپرست انبار در شرکت یک ویک که به عنوان سرپرست انبار نمونه انتخاب شدم و 2سال در شرکتbig bear
که به تمامی امور انبار داری آشناییت دارم
وعلت قطع همکاری با شرکت های فوق اتمام کار شرکت ها بوده است

سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی