درباره‌ی من

فعال‌‌باشرکتهای‌اچاره‌پلاک‌خدمت‌ازما‌وایران‌درخت

سوابق شغلی

اچاره‌وابران‌درخت‌پین‌ورک‌وخدمت‌ارما - باغبانی

  • از سال 1386

اچاره‌پین‌ورک‌وایران‌درخت - اچاره

  • از سال 1396

مهارت ‌ها

نمونه کارها

باغبانی - مدیرت ( در سال 1396 )

فضای‌سبز - مدیرت‌واجرا ( در سال 1399 )

رف‌گاردن - ناظر ( در سال 1399 )

سوابق تحصیلی

دیپلم مهندسی فضای سبز (دانشگاه‌شریف)

  • شریف
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلستان (مبتدی)
  • ایرانی (مبتدی)