سوابق شغلی

- - هیچ

  • از سال 1397 تا سال 1399

کار مناسب در ارتباط با شیمی

مهارت ‌ها

نمونه کارها

هیییییچ

سوابق تحصیلی

کاردانی مهندسی شیمی (شیمی)

  • آزاد ابادان
  • در حال تحصیل

دوره های گذرانده

هیچ

  • به مدت : هیچ ساعت
  • برگزار کننده : هیچ

کار مناسب در ارتباط با شیمی