سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق (حقوق)

  • ازاد خوراسگان
  • در حال تحصیل