سوابق شغلی

فروشگاه جانبو - مسئول فروشگاه

  • از سال 1396 تا سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی