سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • کامپیوتر
  • خوش ارتباط
  • خوش فکر

سوابق تحصیلی