سوابق شغلی

آریس آمل (کاله)»تک ماکارون؛جوجو؛ و... - فروش در هر رده

  • از سال 98 تا سال 99

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی