سوابق شغلی

شرکت بازرسان فنی ایران - کارمند حقوقی و قراردادها

 • از سال 82 تا سال 82

شرکت حمل و نقل پتروشیمی - کارمند مالی و حسابداری

 • از سال 82 تا سال 90

شرکت بهسوز خودرو آبی - سرپرست اداری

 • از سال 90 تا سال 92

شرکت حمل و نقل پتروشیمی - کارمند انبار

 • از سال 94 تا سال 97

مهارت ‌ها

 • اینترنت
 • کامپیوتر
 • روابط عمومی
 • شبکه های اجتماعی
 • آفیس word
 • اکسل
 • مشتری مداری
 • تلگرام
 • بایگانی
 • یادگیری سریع هر مهارتی
 • رانندگی

سوابق تحصیلی

کارشناسی مدیریت بازرگانی (بازرگانی)

 • پیام نور
 • فارغ التحصیل