سوابق شغلی

فروشگاه عظیمی - مسول خرید و حسابدار

  • از سال 1396 تا سال 1399

مهارت ‌ها

نمونه کارها

فرشگاه عظیمی - مدیر ( در سال 1399 )

سوابق تحصیلی

کارشناسی حقوق (حقوق قضایی)

  • آزاد پیشوا ورامین
  • فارغ التحصیل

دوره های گذرانده

فنی و حرفه ای

  • به مدت : 72 ساعت
  • برگزار کننده : اداره بیمه