سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد پژوهش هنر ()

  • موسسه آموزش عالی هنر شیراز
  • در حال تحصیل
  • ترم‌اخر