سوابق شغلی

شرکت صنعتی - کارگر فنی پرسکار

  • از سال 1382 تا سال 1398

تعدیل نیرو

شرکت در شهرک صنعتی - راننده سرویس

  • از سال 1397 تا سال 1398

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

دیپلم زبان و ادبیات فارسی ()

  • دبیرستان
  • فارغ التحصیل