سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

نمونه کارها

منشی ،مجری طرح غربالگری سلامت پناهندگان

سوابق تحصیلی