سوابق شغلی

دفتر طراحی چاپ پوشاک زرین - طراح،کورل کار،فتوشاپکار

  • از سال 1398 تا سال 1399

انتشارات عصر نوین - طراح،صفحه آرا

  • از سال 97 تا سال 98

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کاردانی گرافیگ (گرافیک)

  • دانشگاه روزانه فنی مهندسی دختران کرمانشاه
  • فارغ التحصیل

کارشناسی معماری داخلی (طراحی فضای داخلی)

  • دانشگاه شهرسازی نوسازی و بهسازی تهران
  • فارغ التحصیل

کارشناسی ارشد پژوهش هنر (گرافیک)

  • دانشگاه پارس
  • در حال تحصیل