درباره‌ی من

اﻣﻳدوارم وﻳژگیﻫﺎی اﻳﻧﺟﺎﻧب از ﺟﻣﻟﻪ ﺗﺣﺻیلات داﻧﺷﮕﺎهی در رﺷﺗﻪﻫﺎیی ﭼون
ﻣﻬﻧدسی ﮔﻳﺎﻫﺎن داروئی
ﻣﻬﻧدﺳﻲ ﻛﺷﺎورزی
ﻣدﻳرﻳّت ﺳواﻧﺢ و ﺑﺣران
ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد ﻣدﻳّرﻳت ﺑﺎزرﮔﺎنی،
ﻫﻣﭼﻧﻳن ﮔذراﻧدن دورهﻫﺎی ﻣﻬﺎرتی تولید محتوی سایت - تولید محتوی شبکه های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین، توئیتر، پینترست) – سئو محتوی سایت - ارﺗﻗﺎء داﻧش داروئی - ﻛﺎﻣﭘﻳوﺗر و ﻧرم اﻓزار- ﺣﺳﺎﺑداری - ﻣﻗﺎﺑﻟﻪ ﺑﺎ ﺳواﻧﺢ و ﺑﺣران – ﻛﻣﻚ‏ﻫﺎی اوﻟﻳّﻪ و اﻣداد و ...، داﻧش زﺑﺎن اﻧﮕﻟﻳسی، داﺷﺗن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺑﺎطی ﻣوﺛّر، اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻪ ﻧﻓس و اﺷﺗﻳﺎق ﺑﻲ ﺣد و ﻣرز ﺑﻪ یادﮔﻳری ﻋﻟوم ﻣﺧﺗﻟف و ﻣطﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ روز ﻧﻣودن اطلّاﻋﺎت ﺷﻐلی و پیشرفت، ﻣورد ﺗوﺟّﻪ آن ﻣدﻳرﻳّت ﻣﺣﺗرم ﻗرار ﺑﮕﻳرد و ﻓرﺻتی را ﻓراﻫم ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم خواست‏ها و خدمات موردنظر را برآورده سازم.

سوابق شغلی

مؤسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه - کارشناس آموزش

  • از سال 1395 تا سال 1397

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

  • غیرانتفاعی کومش سمنان
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

سئو و تولید محتوا

  • به مدت : 3 ماه ساعت
  • برگزار کننده : موسسه دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

سایر دوره های عمومی و تخصصی

  • به مدت : بسته به نیاز ساعت
  • برگزار کننده : سازمانهای مرتبط

طراحی سایت وردپرس

  • به مدت : به مدت: 3 ماه ساعت
  • برگزار کننده : مجتمع فنی تهران (شعبه مرکزی)