درباره‌ی من

اﻣﻳدوارم وﻳژگیﻫﺎی اﻳﻧﺟﺎﻧب از ﺟﻣﻟﻪ ﺗﺣﺻیلات داﻧﺷﮕﺎهی در رﺷﺗﻪﻫﺎیی ﭼون
ﻣﻬﻧدسی ﮔﻳﺎﻫﺎن داروئی
ﻣﻬﻧدﺳﻲ ﻛﺷﺎورزی
ﻣدﻳرﻳّت ﺳواﻧﺢ و ﺑﺣران
ﻛﺎرﺷﻧﺎﺳﻲ ارﺷد ﻣدﻳّرﻳت ﺑﺎزرﮔﺎنی،
ﻫﻣﭼﻧﻳن ﮔذراﻧدن دورهﻫﺎی ﻣﻬﺎرتی تولید محتوی سایت - تولید محتوی شبکه های اجتماعی (تلگرام، اینستاگرام، لینکدین، توئیتر، پینترست) – سئو محتوی سایت - ارﺗﻗﺎء داﻧش داروئی - ﻛﺎﻣﭘﻳوﺗر و ﻧرم اﻓزار- ﺣﺳﺎﺑداری - ﻣﻗﺎﺑﻟﻪ ﺑﺎ ﺳواﻧﺢ و ﺑﺣران – ﻛﻣﻚ‏ﻫﺎی اوﻟﻳّﻪ و اﻣداد و ...، داﻧش زﺑﺎن اﻧﮕﻟﻳسی، داﺷﺗن ﻣﻬﺎرﺗﻬﺎی ارﺗﺑﺎطی ﻣوﺛّر، اﻋﺗﻣﺎد ﺑﻪ ﻧﻓس و اﺷﺗﻳﺎق ﺑﻲ ﺣد و ﻣرز ﺑﻪ یادﮔﻳری ﻋﻟوم ﻣﺧﺗﻟف و ﻣطﺎﻟﻌﻪ و ﺑﻪ روز ﻧﻣودن اطلّاﻋﺎت ﺷﻐلی و پیشرفت، ﻣورد ﺗوﺟّﻪ آن ﻣدﻳرﻳّت ﻣﺣﺗرم ﻗرار ﺑﮕﻳرد و ﻓرﺻتی را ﻓراﻫم ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺗواﻧم خواست‏ها و خدمات موردنظر را برآورده سازم.

سوابق شغلی

موسسه مطالعات منابع انسانی راهبران توسعه - کارشناس آموزش

 • از سال 1395 تا سال 1397

معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی قزوین - تکنسین داروئی

 • از سال 1386 تا سال 1393

بیمارستان بقیة ا... العظم (عج) - تکنسین داروئی

 • از سال 1383 تا سال 1394

داروخانه دکتر امینی - تکنسین داروئی

 • از سال 1382 تا سال 1386

نظام مهندسی کشاورزی قزوین - مهندس ناظر

 • از سال 1385 تا سال 1390

سازمان حفظ نباتات استان قزوین - مهندس ناظر

 • از سال 1385 تا سال 1390

شرکت تعاونی کشاورزی حامیان جامعه سبز - مدیر عامل و هیأت موسس و مسئول فنی فروشگاه سموم مبارزه با آفات کشاورزی

 • از سال 1387 تا سال 1390

نظام مهندسی کشاورزی تهران - مسئول فنی فروشگاه سموم مبارزه با آفات کشاورزی

 • از سال 1397 تا سال 1398

مهارت ‌ها

 • عکاسی
 • وردپرس
 • SEO
 • کامپیوتر
 • خوش ارتباط
 • MS Word Office
 • اکسل
 • ماکروسافت آفیس
 • روابط عمومي خوب
 • خوش فکر
 • زبان انگلیسی
 • تایپ
 • پاور پوینت
 • اینترنت
 • آفیس word | word
 • digital marketing

سوابق تحصیلی

کارشناسی مهندسی تولیدات گیاهی (تولیدات گیاهی)

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • در حال تحصیل

کاردانی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی (گیاهان داروئی و معطر)

 • دانشگاه جامع کشاورزی کرج
 • در حال تحصیل

کارشناسی مهندسی کشاورزی (مهندسی تولیدات گیاهی)

 • دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان
 • در حال تحصیل

کارشناسی مدیریت بحران (امداد در سوانح)

 • دانشگاه جامع - دانشکده پژوهشکده سوانح طبیعی تهران
 • در حال تحصیل

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (بازاریابی)

 • غیرانتفاعی کومش سمنان
 • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

 • انگلیسی (متوسط)

دوره های گذرانده

کارآفرینی کسب و کار

 • به مدت : 2ماه ساعت
 • برگزار کننده : اداره تعاون قزوین

حسابدری عمومی

 • به مدت : 1 ماه ساعت
 • برگزار کننده : اداره تعاون قزوین

مدیریت بحران

 • به مدت : 1 روزه ساعت
 • برگزار کننده : پژوهشکده سوانح طبیعی تهران

مسئول فنی فروشگاه سموم مبارزه با آفات کشاورزی

 • به مدت : 1 ماه ساعت
 • برگزار کننده : نظام مهندسی کشاورزی تهران

سئو و تولید محتوا

 • به مدت : 3 ماه ساعت
 • برگزار کننده : موسسه دیجیتال مارکتینگ دکتر وثوقی

امداد و کمک های اولیه

 • به مدت : 2 ماه ساعت
 • برگزار کننده : سازمان هلال احمر تهران

کمک بهیاری و کمک های اولیه (تکمیلی)

 • به مدت : 2 ماه ساعت
 • برگزار کننده : انجمن پرستاری ایران/قزوین

داروشناسی

 • به مدت : 2 ماه ساعت
 • برگزار کننده : انجمن پرستاری ایران/قزوین

دوره های داروئی و بیمارستانی دارویی

 • به مدت : 2 سال ساعت
 • برگزار کننده : معاونت درمان سازمان تأمین اجتماعی قزوین

سایر دوره های عمومی و تخصصی

 • به مدت : بسته به نیاز ساعت
 • برگزار کننده : سازمانهای مرتبط