سوابق شغلی

رستوران سبز - اُردگیر

  • از سال 1393 تا سال 1394

ترک بخاطر ورشکستگی رستوران

شرکت نوآوران - حسابدار

  • از سال 1394 تا سال 1395

ترک بخاطر اتمام پروژه

بیمه گلبن آسیا - پذیرشگر

  • از سال 1396 تا سال 1396

ترک بخاطر تحصیل

بیمارستان امین - پذیرشگر

  • از سال 1399

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی کامپیوتر / فناوری اطلاعات (نرم افزار)

  • صفاهان
  • فارغ التحصیل
  • معدل 15.14