سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

  • شبکه های اجتماعی
  • تایپ
  • زبان انگلیسی
  • اینترنت
  • ترجمه
  • پذیرش دانشجویی از خارج کشور
  • کامپیوتر
  • یادگیری سریع هر مهارتی
  • تایپیست

سوابق تحصیلی