سوابق شغلی

شهرداری - کارمند اداری

  • از سال 98 تا سال 98

انجام پروژه IT

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی (تولید و عملیات)

  • صنعتی شاهرود
  • فارغ التحصیل