سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری (پرستلری)

  • دانشگاه استهبان
  • فارغ التحصیل