سوابق شغلی

--- بدون سابقه کاری ---

مهارت ‌ها

سوابق تحصیلی

کارشناسی ارشد مهندسی برق _ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال (شبکه های کامپیوتری)

  • ارومیه
  • فارغ التحصیل

کارشناسی ارشد مهندسی برق _ سیستم‌های الکترونیک دیجیتال (شبکه های کامپیوتری)

  • ارومیه
  • فارغ التحصیل

زبان‌های خارجی

  • انگلیسی (متوسط)