شرکت TexTract

استخدام شرکت TexTract

nlp.textract.io

معرفی شرکت TexTract

پلتفرم TexTract با هدف استخراج اطلاعات کلیدی و ساغت شبکه دانش از مقالات علمی شروع به فعالیت نموده است. اطلاعات استخراج شده برای کاربردهای هوش مصنوعی قابل استفاده خواهند بود. پلتفرم TexTract به عنوان راهکار نشانه گذاری متون به صورت دورکاری نیروهای آموزش دیده فعالیت می کند.


فرصت های شغلی شرکت TexTract