هلدینگ بازرگانی تیام، استخدام منشی مدیرعامل (خانم)
هلدینگ بازرگانی تیام

استخدام منشی مدیرعامل (خانم)

  • کار پاره وقت
  • تهران/تهران
  • فقط خانم
  • بیمه دارد
  • بیش از 15 میلیون

شرح موقعیت شغلی

منشی خانم 

برای امور شخصی و دفتر مدیرعامل 

منظم

منعطف

 

موقعیت محل کار