پارس ماشین، استخدام تراشکار
پارس ماشین

استخدام تراشکار

  • کار تمام وقت
  • تهران/باقر شهر
  • فقط آقا
  • بیمه دارد
  • 2 الی 3 میلیون

شرح موقعیت شغلی

  • مزایا کامل طبق وزارت کار
  • بیمه دارد
  • اضافه کاری دارد
  • سری تراشی
  • محدوده ایستگاه مترو شاهد

موقعیت محل کار